top of page
  • Dennis Tieu

Sanningen om åldersgränsen för brott?

Du kan fortfarande hamna i trubbel även om du är under 15 år


"Men du är ju under 15 år! Du kan inte begå brott! Du är ju inte ens straffmyndig!"


Detta är en vanlig missuppfattning. Även den som är under 15 år kan faktiskt begå brott.Vad säger lagen?


I 1 kap. 6 § brottsbalken (1962:700) framgår det att "för brott som någon begått innan han fyllt 15 år får inte dömas till påföljd". Redan direkt av lag framgår det att den som är under 15 år kan begå brott. Däremot kan den unge inte dömas till påföljd i brottsbalkens mening.


Vad menas med begreppet påföljd?


Påföljd innefattar bland annat böter, fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård enligt 1 kap. 3 § brottsbalken. Detta innebär att om du är under 15 år och begår ett brott, kan du inte bli dömd till dessa straff.


Innebär det att personer under 15 år kan begå brott straffritt?


Nej, det innebär inte att personer under 15 år kan begå brott helt straffritt. Även om du inte kan dömas till påföljd enligt brottsbalken, kan dina handlingar fortfarande få andra konsekvenser i samhället.


Samhälleliga konsekvenser av brott begångna av personer under 15 år


Även om du inte kan dömas till påföljd enligt brottsbalken, kan brott begångna av personer under 15 år fortfarande få andra samhälleliga konsekvenser. Till exempel kan det leda till socialtjänstens ingripande, såsom skyddsåtgärder eller insatser för att stödja den minderåriga och förebygga återfall i brottslighet. Återkommande återfall i brottslighet eller grov brottslighet kan även föranleda ett omhändertagande enligt LVU, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Även andra samhälleliga ingripanden kan bli aktuella.


Sammanfattning


Att vara under 15 år innebär inte att man kan begå brott helt straffritt. Enligt brottsbalken kan personer under 15 år däremot inte dömas till påföljd som böter eller fängelse, men brott begångna av personer under 15 år kan fortfarande få andra samhälleliga konsekvenser. Att förstå vad som gäller kan hjälpa dig att undvika oönskade konsekvenser.

Comments


bottom of page