top of page
  • Dennis Tieu

Vad får en lärare göra mot en störande elev?

Lärare har vissa befogenheter att ingripa mot störande elever.


Undrar du vad en lärare får göra när det kommer till att hantera störande elever? Det kan vara förvirrande att veta vad som exakt gäller och vad som är tillåtet. Men lugn, vi har svaren här.Vad säger lagen?


Enligt 5 kap. 6 § i Skollagen (2010:800) får personalen vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero. Detta innefattar en befogenhet att ingripa fysiskt för att avvärja våld, kränkningar eller andra ordningsstörningar. En sådan åtgärd som vidtas får endast ske om den står i rimlig proportion till sitt syfte och övriga omständigheter.


Vad innebär detta?


För att svara på den frågan kan vi titta på ett rättsfall som behandlades av Högsta Domstolen i NJA 2020 s. 578. I detta fall hade en lärare tagit ett nackgrepp runt en elev och flyttat honom från situationen. Åtgärden var kortvarig, anpassad för situationen och ledde omedelbart till få slut på ordningsstörningen.


Högsta Domstolen slog fast att åtgärder måste vara rimliga till syftet och övriga omständigheter. Åtgärder får inte vidtas för att bestraffa eller disciplinera en elev, och åtgärder som utgör misshandel är inte tillåtna.


Så vad får en lärare egentligen göra?


Vad en lärare får göra beror helt på det enskilda fallet. En lärare har begränsade rättigheter att ingripa, men om det finns en situation där eleverna riskerar att skadas eller störs i sin studiemiljö, kan läraren vidta lämpliga åtgärder för att återupprätta ordningen. Detta kan innebära att i vissa situationer kan fysiska ingrepp även behöva ske. Det viktiga är att ingreppet är rimligt och proportionerligt.


Sammanfattning


För att summera så har en lärare rätt att vidta omedelbara och tillfälliga åtgärder för att tillförsäkra elevernas trygghet och studiero, men åtgärderna måste vara rimliga och anpassade till situationen. I slutändan är det en bedömningsfråga när det kommer till hur mycket ingrepp som får ske för att hantera en elevs ordningsstörande uppträdande.

Comments


bottom of page