top of page
  • Dennis Tieu

Vad ska polisen göra?

Polisens uppgifter – vad säger lagen?


Polisen är en viktig institution som ansvarar för att upprätthålla lag och ordning i samhället. Men vad är egentligen polisens uppgifter enligt lag?


Allmänt om polisens verksamhet


Polisens verksamhet är varierande och kan delas upp i flera olika delar, till exempel övervakningsverksamhet, allmän övervakning, trafikövervakning och gränsövervakning. Polisen utför också förundersökningsverksamhet, underrättelseverksamhet, serviceverksamhet, administrativ verksamhet eller annan typ av verksamhet.Vad säger lagen?


Polisens verksamhet och uppgifter framgår mer preciserat i lag. Enligt 2 § polislagen (1984:387) har polismyndighetens uppgifter följande syften:


Förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet


En av polisens huvuduppgifter är att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet och andra störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten. Detta innebär att polisen ska arbeta för att minimera risken för brott och för att förhindra att brott begås. Polisen genomför också insatser för att upptäcka brottslig verksamhet och ska ingripa om det skulle uppstå en störning.


Övervaka den allmänna ordningen och säkerheten


Polisen har en viktig roll att spela när det gäller att övervaka den allmänna ordningen och säkerheten. Detta innebär att polisen ska arbeta för att minimera risken för störningar och ingripa om det skulle uppstå en störning. Polisen kan till exempel ingripa vid demonstrationer, offentliga tillställningar eller andra situationer där det finns risk för störningar.


Utreda och beivra brott som hör under allmänt åtal


Polisen har ansvar för att utreda och beivra brott som hör under allmänt åtal. Detta innebär att polisen arbetar för att identifiera och samla in bevis mot personer som har begått brott. Polisen har också ansvar för att förhöra målsäganden, misstänkta och vittnen och andra relevanta personer under förundersökningen.


Lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp


Polisen har ansvar för att lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp när sådant bistånd lämpligen kan ges av polisen. Detta kan till exempel innebära att polisen ger råd och stöd till personer som har blivit utsatta för brott eller som är oroliga för sin säkerhet.


Fullgöra den verksamhet som ankommer på Polismyndigheten


Polisen har också ansvar för att fullgöra den verksamhet som ankommer på Polismyndigheten enligt särskilda bestämmelser. Detta kan till exempel innebära att polisen ansvarar för gränsövervakning eller trafikövervakning.


Sammanfattning


Polisens uppgifter är alltså många och varierande och kan återigen utläsas ur 2 § polislagen. Det är viktigt att poängtera att polisens yttersta uppgift är att agera i enlighet med lag och rättvisa och att upprätthålla samhällets grundläggande värderingar och principer.

Comments


bottom of page