top of page

Integritetspolicy

Juridikskolan är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter genom https://juridikskolan.se/.

För oss är personlig integritet viktigt. Vi strävar därför efter en hög nivå av dataskydd. I denna personuppgiftspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver även dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

 

Vi använder personuppgifter för att förbättra tjänsten vi erbjuder och för att kunna fullfölja våra förpliktelser enligt gällande avtal. Har du några frågor eller funderingar avseende vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss genom uppgifterna nedan. Vi återkommer med svar på dina frågor inom 30 dagar. Du har också möjlighet att lyfta eventuella problem eller klagomål hos den nationella tillsynsmyndigheten för integritetsskydd, Integritetsskyddsmyndigheten, https://imy.se/.

1. Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Juridikskolans verksamhet genom https://juridikskolan.se/ är jur.kand. Dennis Tieu personuppgiftsansvarig. 

2. Vad är en personuppgift? 

Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

 

Förenklat är personuppgifter alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress.

 

3. Vad är behandling av personuppgifter?

 

Med behandling av personuppgifter avses en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

 

Förenklat är behandling av personuppgifter allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas. 

 

4. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

 

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, bankkonto för eventuella in- och utbetalningar, uppgifter kring ditt ärende eller dina frågor samt övriga uppgifter som du gett oss för uppdragets, förfrågans alternativt kontaktens fullgörelse.

 

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt uppdragsavtal med dig, för att kunna behandla ditt ärende och för att uppfylla regler i lag och bestämmelser.

 

5. Hur samlar vi in personuppgifter?

 

Du tillhandahåller Juridikskolan med de personuppgifter som vi samlar in. Vi samlar in data och personuppgifter när du använder vår formulär “kontakta oss”, när du upprättar ett ärende eller ställer en fråga, när du skriver upp dig på vårt nyhetsbrev, när du frivilligt besvarar våra undersökningar, när du använder vår hemsida via din webbläsares kakor och när du i övrigt tar kontakt med oss. 

Juridikskolan kan också mottaga data och personuppgifter om dig genom öppna källor och tredje parts information såsom genom Google, Hitta.se, Eniro och andra öppna källor. 

 

6. Hur behandlar vi och sparar vi dina personuppgifter? 

 

Juridikskolan behandlar och sparar dina personuppgifter på ett säkert sätt digitalt i vårt datasystem. Juridikskolan kan också komma att behandla dina personuppgifter manuellt i våra fysiska akter. 

7. Juridikskolan använder dina personuppgifter för nedanstående syften

 

För att kunna erbjuda dig den bästa tjänsten och upplevelsen använder vi dina personuppgifter för följande syften. 

 

  1. Vi tillhandahåller en allmänjuridisk information och upplysningstjänst. 

  2. Vi tillhandahåller juridik och rådgivningstjänster inom ramen för god advokatsed. 

  3. Vi tillhandahåller kundtjänst till användare via e-post och andra medier. 

  4. Vi hanterar eventuella uppgifter om betalningar. 

  5. Vi förbättrar våra tjänster med hjälp av analyser av användares beteendedata.

  6. Vi levererar nyheter om juridik och relaterade frågor. Våra användare får tillgång till dessa antingen genom digitala tjänster eller via traditionell postgång.  

  7. Vi marknadsför våra tjänster för våra klienter och användare på olika sätt, bland annat genom e-post, genom att visa upp försäljningserbjudanden och tjänster på olika sociala medieplattformar. 

  8. Vi upprätthåller säkerheten på våra webbplatser och tjänster med hjälp av data och personuppgifter för att skydda våra användare och oss själva från bedrägligt beteende, regelbrott och missbruk av våra tjänster. 

  9. Vi behandlar personuppgifter om våra samarbetspartners och deras anställda. 

 

För att kunna uppnå angivna syften och för att kunna utveckla och erbjuda de tjänster som är angivna använder vi personuppgifter. 

 

Den rättsliga grunden för punkterna a till d är den registrerades samtycke och/eller avtal med den registrerade (artikel 6.1 a-b i den allmänna dataskyddsförordningen). 

 

Den rättsliga grunden för punkterna e till i är den registrerades samtycke och/eller intresseavvägning (artikel 6.1 a och f i den allmänna dataskyddsförordningen).

 

Ditt samtycke som du lämnar kan du när helst återkalla. Ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen på grundval av samtycke innan ditt samtycke återkallades.

 

8. Utomstående biträden

 

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter såsom externa jurister och advokater. De är då biträden till oss för fullgörande av vårt uppdrag för er. Vi kontrollerar biträdena för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När biträdena anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

 

9. Andra aktörer

 

Vi kan även dela dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

 

10. Vilka kan ta del av uppgifterna?

 

Medarbetare på https://juridikskolan.se/ kommer att ta del av uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. De biträden som Juridikskolan kan komma att anlita får enbart behandla dina personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som Juridikskolan har lämnat för behandlingen. Biträdet och de som agerar under biträdets ledning får vidare aldrig ta del av fler uppgifter än vad som krävs för utförande av den tjänst som avtalet med Juridikskolan omfattar.

Juridikskolan lämnar inte ut dina uppgifter till utomstående och obehöriga, utom i det fall Juridikskolan har ditt uttryckliga samtycke att lämna ut dessa uppgifter eller om skyldighet att lämna ut uppgifterna följer av lag. 

 

11. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

 

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. De handlingar som upprättats i det uppdrag eller ärende som Juridikskolan åtagit sig arkiveras efter avslutat uppdrag eller ärende. 

 

12. Vad är dina rättigheter som registrerad?

 

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. 

 

Rätt till information

Du kan begära att få ett besked om huruvida Juridikskolan behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få en kopia av dessa – ett så kallat registerutdrag – tillsammans med viss närmare information.

 

Rätt till rättelse

Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade.

 

Rätt att göra invändningar

När Juridikskolan behandlar personuppgifter inom ramen för sin verksamhet eller för att för att kunna utföra andra arbetsuppgifter har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Om vi inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste vi upphöra med behandlingen.

 

Rätt till begränsning

Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot behandlingen, möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Genom att begära en begränsning har du, i vart fall under en viss tid, möjlighet att stoppa Juridikskolan från att använda uppgifterna annat än för att exempelvis försvara rättsliga anspråk. Du kan även hindra Juridikskolan från att radera uppgifterna, till exempel om du behöver uppgifterna för att kräva skadestånd.

 

Rätt till radering

Du kan i viss fall få dina personuppgifter raderade. När dina personuppgifter behövs för att Juridikskolan ska kunna fullgöra sitt uppdrag eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för arkivändamål och för att uppfylla rättsliga förpliktelser har Juridikskolan inte möjlighet att radera uppgifterna. 

 

Rätt att flytta dina personuppgifter

Om Juridikskolan behandlar personuppgifter om dig för att uppfylla ett avtal har du i vissa fall möjlighet att få personuppgifter som rör dig för att använda detta på annat håll, exempelvis överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. 

 

13. Marknadsföring

 

Juridikskolan skulle vilja skicka dig information om våra produkter och tjänster som vi tror att du skulle ha nytta av. 

 

Om du samtycker till att ta emot marknadsföring, kan du alltid välja bort detta alternativ senare. Du har rätten att när helst stoppa Juridikskolan att ta kontakt med dig för marknadsförings skäl. Kontakta oss om du inte längre vill bli kontaktad av marknadsföringsskäl. 

 

14. Mer information

 

Du hittar mer information om dina rättigheter direkt i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) eller genom Integritetskyddsmyndighetens hemsida https://imy.se/.

15. Kontakta oss

 

Om du har frågor eller synpunkter om hur vi behandlar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

 

Maila oss på info@juridikskolan.se eller använd vårt formulär på hemsidan https://juridikskolan.se/

 

Ring oss på 070-07 07 131

Vi förbehåller oss att göra ändringar i vår integritetspolicy. Denna integritetspolicy var senast uppdaterad den 29 mars 2023.

bottom of page