top of page
  • Dennis Tieu

Köpa sex?

Köp av sexuell tjänst


Att köpa sex är ett allvarligt brott. Ibland är det inte bara fråga om att köpa sig en tjänst, utan ofta rör det sig även om sexuell exploatering och människohandel. Många frågor dyker upp när det gäller sexköp, inte minst om vad som faktiskt utgör köp av sexuell tjänst i juridisk mening.Vad säger lagen?


Enligt 6 kap. 11 § brottsbalken (1962:700) är sexköp straffbart. En person som skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning kan dömas till fängelse i högst ett år. Detta gäller även om ersättning utlovats eller getts av någon annan.


Vad är en tillfällig sexuell förbindelse?


Det kan finnas en del oklarheter kring vad som faktiskt utgör en tillfällig sexuell förbindelse. Enligt brottsbalken avses normalt samlag eller annat sexuellt umgänge, medan en striptease, nakenposering eller nakensällskap inte anses utgöra sexuella förbindelser enligt doktrin (se se prop. 2004/05:45 s. 150 och Jareborg, Friberg m.fl., Brotten mot person och förmögenhetsbrotten). Allt med sexuella inslag är alltså inte nödvändigtvis sexköp.


Vad innebär ersättning?


Det kan också finnas en del oklarheter med vad som avses med begreppet ersättning. Ersättning behöver inte nödvändigtvis innebära pengar i form av kontanter eller Swish. Ersättningen kan förutom att vara traditionella pengar också innefatta alkohol, narkotika, en gentjänst eller andra värdefulla föremål (se prop. 2004/05:45 s. 104). Man kan dömas för sexköp även om ersättning utlovats eller getts av någon annan.


Kan man undvika straff om man vägrar att betala?


Eftersom ersättning är en förutsättning, kan man i teorin tänka sig att brottet köp av sex inte är fullbordat om man skulle vägra att betala. Då har ju någon ersättning för den sexuella tjänsten inte utgått. Som ni förstår är lagstiftaren såklart inte dum, utan ett sådant kringgående kan såklart inte tillåtas.


Enligt tillgängliga förarbeten, lagens syfte och ändamål anses en person som erbjudit ersättning, men som av någon anledning inte betalar den utlovade ersättningen, ändå ha skaffat sig den tillfälliga sexuella förbindelsen mot ersättning, om den utlovade ersättningen var en förutsättning för det sexuella umgänget (se prop. 1997/98:55 s. 137).


Detta innebär att det inte går att undvika att lagföras för sexköp genom att vägra betalning. Att betalning faktiskt sker eller inte är inte avgörande för att ett brott ska anses vara fullbordat. Istället är det avgörande att den tillfälliga sexuella förbindelsen skaffas mot ersättning.


Sexköp i juridisk mening


Köp av sex i juridisk mening har alltså två kriterier. Det ska för det första vara fråga om en tillfällig sexuell förbindelse, lite förenklat sex i vanlig mening. Och för det andra ska någon form av ersättning vara en förutsättning för den sexuella tjänsten. Är dessa två kriterier uppfyllda har man begått brott i juridisk mening. Den som gjort sig skyldig till sexköp kan dömas till fängelse i högst ett år.

Comments


bottom of page