top of page
  • Dennis Tieu

Hur mycket våld får polisen använda?

Polisens rätt att använda våld är inte obegränsad


Polisen har rätt att använda våld och tvång i vissa situationer. I denna artikel tittar vi närmare på hur mycket våld och tvång polisen egentligen får använda.


Vad säger lagen?


Polisens användning av våld och tvång är noga reglerad i svensk lag. I 10 § polislagen (1984:387) anges polisens befogenhet att använda våld. Det anges att en polis får, i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt, använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd. Därefter anges det en hel katalog av situationer när polisen får använda våld.Vad innebär detta?


Det anges specifikt att våld enbart får användas om andra medel är otillräckliga och det givet omständigheterna är försvarligt. Det innebär att våld bara får användas när det verkligen behövs, det vill säga när den aktuella tjänsteåtgärden inte kan genomföras på något annat sätt.


Även om våld skulle användas så måste det vara försvarligt. Det innebär att polisen enbart får använda så mycket våld som situationen behöver, och inte något ytterligare, för då kan det gå över gränsen och vara oförsvarligt.


Det är alltså inte tillåtet att använda våld i onödan och andra mindre inskränkande åtgärder ska i första hand övervägas framför användandet av våld.


Våldet och tvånget ska vara proportionerligt


Allmänna principer för polisingripanden framgår av 8 § polislagen. Av bestämmelsen framgår det att en polis ska ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Det anges också att om tvång måste tillgripas, ska detta ske endast i den form och den utsträckning som behövs för att det avsedda resultatet ska uppnås.


Förenklat innebär det att polisingripanden får ske endast om ingripandet är nödvändigt, och om det verkligen finns ett behov av det. Det innebär också att en rimlighetsavvägning behöver göras, där hänsyn ska tas till om ingripandet är proportionerligt.


Sammanfattning


Sammanfattningsvis är polisens möjlighet till våldsanvändning och tvång begränsade av lag. Polisen får endast använda våld och tvång när det är absolut nödvändigt för att genomföra en tjänsteåtgärd, och det får endast ske i den utsträckning som behövs för att uppnå det avsedda resultatet.


Av bestämmelsen i både 8 och 10 §§ polislagen ska utgångspunkten för alla polisingripanden vara minsta möjliga tvång och minsta möjliga våld. Polisens möjlighet att använda våld är alltså begränsad och de får inte använda hur mycket våld som helst.

Comments


bottom of page