top of page
  • Dennis Tieu

Kan man samtycka till misshandel?

Möjligheten att samtycka till våld


Som utgångspunkt är misshandel vanligtvis ett brott och något som samhället ser allvarligt på. Detta är såvida det inte handlar om självförsvar, en okontrollerad handling eller samtycke. Men kan det verkligen vara lagligt att samtycka till att bli misshandlad?Vad säger lagen?


Enligt 24 kap. 7 § brottsbalken (1962:700) kan en gärning som någon begår med samtycke från den mot vilken den riktas utgöra brott endast om gärningen är oförsvarlig med hänsyn till den skada, kränkning eller fara som den medför, dess syfte och övriga omständigheter.


Vad innebär detta?


Detta innebär på ett generellt plan att samtycke till en viss brottslig gärning, såsom misshandel, kan vara ansvarsbefriande under vissa omständigheter. Allmänt anses det vara möjligt att samtycka till ringa misshandel, medan samtycke till misshandel av normalgraden eller grov misshandel inte anses befria från ansvar.


Vad säger praxis?


Enligt praxis är utgångspunkten att samtycke till ringa misshandel är försvarligt, medan allvarligare misshandel är oförsvarligt och otillåtet. Det finns dock ingen absolut gränsdragning och tolkningen av samtycket lämnas till domstolarna i varje enskilt fall (se NJA 2018 s. 591).


Varför kan man enbart samtycka till ringa misshandel?


Lagstiftningen bygger på tanken att det inte bör vara möjligt för någon att samtycka till en allvarligare kroppsskada – det är ju just detta som lagstiftningen avser att skydda. Samtidigt måste lagstiftningen ha en viss balans på det sättet att viss frihet ändå måste garanteras enskilda. Därför är det enbart möjligt att samtycka till mindre skador och mindre smärta.


Man kan samtycka till ringa misshandel


Så kan man samtycka till misshandel enligt svensk lag? Svaret är ja, men med ledning av tillgänglig rättspraxis kan man sannolikt endast samtycka till ringa misshandel. Som nämnt måste därtill en bedömning alltid göras från fall till fall. Det är viktigt att komma ihåg att samtycke till allvarligare misshandel inte befriar från ansvar och att tolkningen av samtycket lämnas till domstolarna.

Comments


bottom of page