top of page
  • Dennis Tieu

När får polisen använda våld?

Polisen har rätt att använda våld


Polisen har rätt att använda våld, men såklart kan de inte använda våld precis hur som helst. I denna artikel tittar vi lite närmare på vilka situationer polisen egentligen rätt att använda våld.Vad säger lagen?


En polis får endast använda våld när andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt. Detta regleras i 10 § polislagen (1984:387), där det anges när en polis har rätt att använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd.


En polis får använda våld i följande fall:


  1. Om han möts med våld eller hot om våld

  2. Om någon försöker undkomma eller göra motstånd mot ett frihetsberövande som har lagligt stöd

  3. Om det handlar om att avvärja en straffbelagd handling eller det handlar om en fara för liv, hälsa eller värdefull egendom eller för omfattande miljöskada

  4. Om polisen med lagligt stöd ska avvisa eller avlägsna någon, ska verkställa kroppsvisitation, kroppsbesiktning, vid beslag eller vid husrannsakan om polisen möts av motstånd

  5. Om polisen med lagligt stöd ska stoppa ett fordon eller kontrollera ett fordon eller dess last

  6. Om polisen med lagligt stöd ska bereda sig tillträde till, spärra av, tillstänga eller utrymma en byggnad, ett rum eller ett område, eller biträda någon i myndighetsutövning med en sådan eller någon annan liknande åtgärd, och även vid exekutiv förrättning, om polisen möts av motstånd

  7. Om åtgärden är oundgängligen nödvändig för upprätthållandet av den allmänna ordningen och säkerheten och det är uppenbart att åtgärden inte kan genomföras utan våld


Lagligt stöd krävs


Det finns alltså en uppräkning av situationer när polisen har rätt att använda våld. Det är i sammanhanget viktigt att notera att polisen bara får använda våld med lagligt stöd. Lagligt stöd innebär att polisen måste handla enligt gällande bestämmelser. Användningen av våld måste också vara proportionell till situationen och lagen är utformad på det sättet att några övertramp mot medborgarnas rättigheter inte ska få ske.


Sammanfattningsvis får en polis använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd, men endast om det finns lagstöd för det och våldet är nödvändigt och proportionerligt.

Comments


bottom of page